Cover Image

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018 Stichting Ondersteuning Zaanstreek/Waterland

Contact gegevens Telefoon: 06-50911074 Email: stichtingozw@gmail.com Website: www.stichtingozw.nl Postadres: Blok 3A Postcode: 1561 TA Plaats: Krommenie KvK 68293771

De oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden op 10 maart 2017. De ANBI status is verkregen op 27 februari 2018.

Strategie Missie omschrijving: De Stichting streeft naar verhoging van het welzijnsniveau in de regio Zaanstreek en Waterland en wil daarbij zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele waarden, zoals deze in een pluriforme samenleving bestaan, met onderkenning van de betekenis van die verscheidenheid aan waarden.

Doelstelling:

1.De stichting stelt zich ten doel: het bieden van maatschappelijke en sociale ondersteuning en het organiseren van evenementen aan bewoners in de Zaanstreek en Waterland die hier (tijdelijk of voor langere tijd) behoefte aan hebben, dit in de meest brede zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2.De stichting dient het algemeen belang. 3.De stichting heeft geen winstoogmerk. 4.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het inzamelen, ontvangen, ter beschikking krijgen, distribueren en aanbieden van goederen en (etens)waren, diensten en overige zaken waar de doelgroep behoefte aan heeft; b. het ondersteunen bij het vinden van sociale en maatschappelijke ondersteuning en begeleiding; c. het samenwerken met (overheids)instanties; d. het bieden of organiseren van mantelzorg; e. het opzetten en participeren in samenwerkingsverbanden; f. het delen van kennis en ervaring en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de ondersteuning van de doelgroep te verbeteren; g, al het overige dat kan bijdragen aan het bereiken van het in lid van dit artikel omschreven doel.

Bestuur:

Voorzitter: Mevr. E.J.C.M. Waagmeester Penningmeester/secretaris: Dhr. P.J. Ekels Lid: Mevr. O. Weisz Bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.

Activiteiten van de Stichting worden op de website gepubliceerd.

Administratie:

De financiële administratie is in eigen beheer.

Ontvangen donaties; € 7.418,93.

Uitgeoefende activiteiten: Het afgelopen jaar is aan de volgende projecten en activiteiten € 3.359,30 uitgegeven. Schaatsen, Individuele hulp, Pasen, Opknappen tuin, dagtrip Oud Valkeveen, Volkstuinproject, Sinterklaas en Kerst.

Aan administratieve kosten is € 61,29 uitgegeven voor bankkosten.

Het banksaldo bedroeg per 31-12-2018 € 4.983,41.

Over ons

Wij zijn een lokale organisatie die minima gezinnen ondersteunt in de breedste zin van het woord.

De stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, kortweg OZW, is gestart in het voorjaar van 2016.

Ozw

Categories

    Tags